Ing. Radka Roubcová, Projektová činnost pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. “Skutečnost, že je práce koníčkem, vede k absolutně nejlepšímu výsledku...”

Nabízím zpracování dokumentace těchto staveb:

 • Odborné poradenství
 • Hydrotechnické výpočty
 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce, odbahnění
 • Zahradní jezírka
 • Odpadové hospodářství (sběrné dvory, kompostárny ...)
 • Protipovodňová ochrana území
 • Polní a lesní cesty
 • Úprava a revitalizace vodních toků
 • Vegetační úpravy
 • Revitalizační opatření
 • Protierozní opatření
 • Odvodnění (objektů, silnic...)
 • Venkovní kanalizace
 • Kanalizační přípojky
 • Vodovodní přípojky
 • Přeložky kanalizace a vodovodů
 • Objekty pozemních staveb

 

Nabízené služby

Zpracovávám projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb všech stupňů, studie, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro získání finanční dotace. Nerozlišuji zákazníky, ať jde o státní orgány a organizace, soukromé firmy nebo drobné investory a každá zakázka je zpracována bez zbytečných průtahů a vždy s nezbytnou precizností.

K projektům zajišťuji podle potřeby veškeré podklady včetně průzkumu vlastnických vztahů, geodetického zaměření, rozbor zeminy, biologického průzkumu.

Ing. Radka Roubcová