Ing. Radka Roubcová, Projektová činnost pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. “Skutečnost, že je práce koníčkem, vede k absolutně nejlepšímu výsledku...”

Koordinátor BOZP na staveništi

Spolu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP v pracovněprávních vztazích, vznikla odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). O činnosti a povinnostech hovoří druhá a třetí část zmíněného zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Proto nabízím službu odborně způsobilého koordinátorů BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

Činnosti koordinátora BOZP


Přípravná fáze stavby

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

 

Fáze realizace stavby

 

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat

 

Povinnosti zadavatelů staveb

 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.
Přípravná fáze stavby
Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.
Fáze realizace stavby
Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

 • u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

V následující tabulce je uveden přehled povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi.

Popis situace Povinnosti zadavatele stavby
počet zhotovitelů provádějících stavbu na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb. rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. nutno nechat zpracovat plán BOZP nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP nutno určit koordinátora při realizaci stavby
1 ano - ano ne ne
- ano ano ano ne
2 a více - - ne ne ne
ano - ano ne ne
- ano ano ano ano

 

Koordinátor BOZP a projektant

 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.
V praxi většinou zadavatel stavby přenechá výběr koordinátora BOZP pro přípravnou fázi projektantovi, který se zaváže dodat kompletní projektovou dokumentaci včetně Plánu BOZP.
Projektanta zavazuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části „E“ projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami.

Případy, kdy se zpracovává Plán BOZP:
 • Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den
 • Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:
 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

 

Plán BOZP obsahuje

 

 • základní informace o akci a účastnících výstavby
 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP
 • přehled základních opatření k zajištění BOZP
 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností
 • analýzy rizik jednotlivých činností
 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 • zásady požární ochrany při realizaci
 • dopravně provozní předpisy
 • zabezpečení staveniště
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § 8 a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Zařazení Plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi